خرید خودرو نیسان تی ینا در استان تهران

نیسان، تی ینا، 2009 اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
127,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1392 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
307,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1392 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1392 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1391 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
304,000,000
منبع آگهی
otex.ir
نیسان، تی ینا، 1390 اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir