فروش سمند LX در تهران مدل 1391

کارکرد : 162,000 کیلومتر قیمت : 17,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
31,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,300,000
منبع آگهی
otex.ir