فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 21,650,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

قم - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1925

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
21,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir