فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 21,650,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
19,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,300 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300 کیلومتر
قیمت
22,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir