فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 1,200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
484,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2012

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir