فروش مزدا 3 (مونتاژ) در خراسان رضوی مدل 2009

مزدا، 3 (مونتاژ)، 2009

خراسان رضوی

کارکرد : 155 کیلومتر قیمت : 330,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1389

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
176,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir