فروش فولکس گل در اردبیل مدل 1385

کارکرد : 240,000 کیلومتر قیمت : 58,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

فولکس، گل، 1386

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فولکس، گل، 1388

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

فولکس، گل، 1386

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فولکس، گل، 1389

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

فولکس، گل، 1386

مازندران - 4 سال پیش

کارکرد
181,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فولکس، گل، 1385

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فولکس، گل، 1387

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
7,400 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

فولکس، گل، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
otex.ir