فروش مزدا 3 (مونتاژ) در اردبیل مدل 1386

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 128,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
18,500 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
124,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

کردستان - 4 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
204,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir