فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 64,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

قم - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
27,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir