فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 61,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
47,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
otex.ir