فروش سمند LX در البرز مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 78,200,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
35,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

سیستان و بلوچستان - 4 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
150 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir