فروش نیسان تی ینا در آذربایجان غربی مدل 1391

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان غربی

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 380,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
307,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir