فروش پراید 132 ساده در بوشهر مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 44,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1398

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir