فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
37,200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
19,800 کیلومتر
قیمت
29,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
55 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
otex.ir