فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1394

کارکرد : 73,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
88,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
48,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
52,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir