فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1394

کارکرد : 73,000 کیلومتر قیمت : 122,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
31,345 کیلومتر
قیمت
50,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
43,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
48,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1395

کرمانشاه - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir