فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 300,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

قم - 10 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
63,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

قم - 9 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir