فروش هیوندای آزرا در البرز مدل 2013

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 455,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
850,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir