فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 235,000 کیلومتر قیمت : 22,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
175,220 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
174 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir