فروش لیفان 1.8 620 در خراسان رضوی مدل 1391

لیفان، 1.8 620، 1391

خراسان رضوی

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 70,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
29,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
27,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir