فروش پراید 151SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
19,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir