فروش پراید 151SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

آذربایجان غربی - 6 ماه پیش

کارکرد
325 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir