فروش بسترن B50F در کردستان مدل 1394

بسترن، B50F، 1394

کردستان

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خوزستان - 12 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir