فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 137,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
4,700 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
1,050,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com