فروش پراید صندوق دار در گلستان مدل 1389

کارکرد : 159,000 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
6,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
307,875 کیلومتر
قیمت
5,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
8,350,000
منبع آگهی
otex.ir