فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 2014

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 151,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 4 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
307,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

کرمانشاه - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir