فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 2014

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 151,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir