فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : 8,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
17,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

قم - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
47,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir