فروش فولکس پاسات در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 460,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

فولکس، پاسات، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، پاسات، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، پاسات، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، پاسات، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، پاسات، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فولکس، پاسات، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فولکس، پاسات، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فولکس، پاسات، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir