فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1396

کارکرد : 16,000 کیلومتر قیمت : 27,200,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

سیستان و بلوچستان - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1345

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir