فروش سمند LX در تهران مدل 1392

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 27,200,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
184,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir