فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 7,900 کیلومتر قیمت : 187,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

کردستان - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
221,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir