فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 231,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
475,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
203,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
otex.ir