فروش پراید 141 ساده در کرمان مدل 1388

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
10,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، 141 ساده، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

پراید، 141 ساده، 1385

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
270 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
164 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
308,000 کیلومتر
قیمت
94,500,000
منبع آگهی
iranpelak.com