فروش سمند LX در اردبیل مدل 1388

سمند، LX، 1388

اردبیل

کارکرد : 10,200 کیلومتر قیمت : 187,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
2,200 کیلومتر
قیمت
31,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1391

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir