فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 32,300,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1386

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
91,500 کیلومتر
قیمت
18,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir