فروش سمند LX در تهران مدل 1390

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 21,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
17,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir