فروش سمند LX در تهران مدل 1389

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 22,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

لرستان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir