فروش سمند LX در تهران مدل 1389

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 22,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir