فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir